Search form

Éxodo 8:30

30Yun te ni ndee Moisés nuu Faraón, te ni ndakuatu de nuu Jitoꞌo ja jaꞌa Faraón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index