Search form

Éxodo 9

Ni tetniuu ia Dios kueꞌe kiti

1Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Kuaꞌan nuu Faraón, te kuñaꞌa ron: “Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios ñayiu hebreo: Kuandetu na kiꞌinkuei ñayiu ñuu rin, nagua ja na vi chiñuꞌu ñai. 2Chi nuu ja ma kuandetu ron ja kiꞌinkuei, te junkani ron jin, 3nuu saa, te tetniuu rin in kueꞌe xeen ndevaꞌa siki kiti ka oo yuku, siki kuai vi siki mentu vi siki kameyu vi siki isndiki vi siki ndikachi. 4Su saꞌa siin rin kiti ñayiu Israel jin kiti ñayiu Egipto, nagua ja ma vi kuu ni in kiti ñayiu Israel”, kuñaꞌa ron ―jiñaꞌa ya.

5Te suni jiñaꞌa Moisés nuu Faraón:

―Ni jani Jitoꞌo in kiuu, te kachi ya: “Xtnee saꞌa rin tniuu kaꞌnu nuu ñuu yaꞌa” ―jiñaꞌa de.

6Te inka kiuu tnee suaꞌa, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni ka jiꞌi ndiꞌi kiti ñayiu Egipto, su kiti ñayiu Israel, chi tu ni jiꞌi ni in ti. 7Yun te ni tetniuu Faraón tee ni ka jinkoto kiti ñayiu Israel, te ni ka jini de ja ni invaa kiti ñayiu Israel tu na kiti jiꞌi. Su ni saꞌa ndee ini Faraón, te tu ni jandetu de ja ndekuei ñayiu Israel kiꞌinkuei.

Ni tetniuu ia Dios kueꞌe ndiꞌyi xeen

8Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés vi nuu Aarón:

―Vi kiꞌin in nuu tikoko ndaꞌa ron yaa ja oo in nuu jitnu, te vi jin nuu Faraón, te na skanta Moisés yaa yun ichi andivi. 9Te nduu yaa yun ñuyaka ja junkuei siki nii ñuu Egipto, te kii kueꞌe ndiꞌyi xeen ndevaꞌa ja vi kokuꞌu ñayiu vi kiti ninii ñuu Egipto ―jiñaꞌa ya.

10Te ni ka kiꞌin Moisés vi Aarón yaa in nuu jitnu, te ni jinokuei de nuu Faraón. Te ni skanta Moisés yaa yun ichi andivi, te ni kii in kueꞌe ndiꞌyi xeen ndevaꞌa ja ni ka okuꞌu ñayiu vi kiti. 11Te ña ni ka kundee ini tee tasi yun ja vi jintnaꞌa de jin Moisés, chi suni inuu ni ka okuꞌu de kueꞌe ndiꞌyi xeen yun jin ndiꞌi ñayiu Egipto. 12Su Jitoꞌo ni saꞌa ndee anu Faraón, te tu ni onini de tnoꞌo ka kaꞌan Moisés vi Aarón, nagua ja ni kaꞌan maa Jitoꞌo nuu Moisés.

Ni saꞌa ia Dios ja ni kuun xeen ñiñi

13Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Xtnee te neꞌe ndakoo ron kiꞌin ron nuu oo Faraón, te kuñaꞌa ron: “Suaꞌa kaꞌan Jitoꞌo Dios ñayiu hebreo: Kuandetu na kiꞌinkuei ñayiu ñuu rin, nagua ja na vi chiñuꞌu ñai. 14Chi vitna te tetniuu rin ndiꞌi nuu jakueꞌe rin siki ron vi siki tee ka netniuu jin ron vi siki ñayiu ñuu ron, nagua ja jinkuiꞌnu ini ron ja tu na inka ia oo na kuinio ruꞌun ja oo nii ñuyiu. 15Chi nuu ja siun kaꞌan rin, te kuu tetniuu rin vitna jakaꞌnu rin siki ron vi siki ñayiu ñuu ron jin in kueꞌe xeen, te xnaa ña rin nuu ñuyiu nuu siun. 16Su jandaa ja ni jandetu rin teku ron, nagua ja xneꞌe rin jakaꞌnu rin nuu ron, nagua ja saa te ndiꞌi ñayiu nii ñuyiu vi kuni jakaꞌnu kuu rin. 17Su visi ni saa, te oo ni ron siki ñayiu ñuu rin, te tu jandetu ron ja kiꞌinkuei. 18Te yun kuu ja satna tnee, te saꞌa rin ja kuun ñiñi naꞌnu ndevaꞌa ja vi tu saꞌun na ama kuun Egipto ndee kiuu ja ni junkoo vi guaa ndee kiuu vitna. 19Te yun kuu ja tatnuni ja na vi tavaꞌa kiti ron in veꞌe vi ndiꞌi ja nevaꞌa ron nuu ñundeꞌi ron, chi ndiꞌi ñayiu axi kiti ja ka oo nuu yuku ja tu na veꞌe ka oo, te nuu kuun ñiñi siki, te kaꞌni ña, kachi ya”, kuñaꞌa ron.

20Te sava tee ka netniuu jin Faraón ni ka yuꞌu de tnoꞌo ni kaꞌan Jitoꞌo, te ni ka tatnuni de ja ni ka nukoo vaꞌa tee ka jinokuechi nuu de vi kiti de veꞌe de. 21Su sava de, chi ni ka saꞌa soꞌo de tnoꞌo ni kaꞌan Jitoꞌo, te ni ka xndoo de tee ka jinokuechi nuu de vi kiti de ndee yuku. 22Yun te jiñaꞌa Jitoꞌo nuu Moisés:

―Skata ndaꞌa ron ichi andivi, nagua ja na kuun ñiñi nii ñuu Egipto siki ñayiu vi siki kiti vi siki ndiꞌi yuku kuii ja oo nuu ñundeꞌi ka jitu Egipto ―jiñaꞌa ya.

23Te ni skata Moisés yutnu tuu de ichi andivi, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni kuun ñiñi, te vi yeꞌe, te kani tajan ninii ñuu Egipto ja kuun ñiñi. 24Te vi kuun ñiñi, te kani tajan, ni kuu xeen ndevaꞌa ja vi ni tu saꞌun na ama kuu xenxeen nagua ni kuun saa, guaa ndee nuu ni junkoo jaa ñuu yun. 25Te ni skuechi ña ñiñi yun jin ndiꞌi ja oo nuu yuku nii ñuu Egipto, ja ni jaꞌni ña jin ñayiu vi kiti, te ni skuechi ña ñiñi yun jin ndiꞌi yuku kuii ja oo nuu ñundeꞌi ka jitu, te vi tavichi tiaꞌa ña jin ndiꞌi yutnu ka oo ñuu Egipto yun. 26Te maintnoꞌo ñuu Gosén nuu ka oo ñayiu Israel, guaa tu ni kuun ñiñi yun.

27Yun te ni tetniuu Faraón ja ni ka kana ña jin Moisés vi Aarón, te jiñaꞌa de:

―Vitna te ndakuni san yika kuechi san. Te Jitoꞌo, chi saꞌa ndaa ya, su maa san jin ñayiu ñuu san ka oo kuechi. 28Vi kakan taꞌu ni ja jaꞌa san nuu Jitoꞌo, nagua ja na junkani ya tajan vi ñiñi yaꞌa, chi ja ni kuu kuaꞌa ndevaꞌa kuun, te kuandetu san ja kiꞌinkuei ni, te ma junkani ka ña san ―jiñaꞌa de.

29Te jiñaꞌa Moisés:

―Vi nani ja na ndee kunu san yuꞌu ñuu yaꞌa, te kaneꞌe san ndaꞌa san ichi nuu oo Jitoꞌo, te junkuiin tajan vi ma kuun ka ñiñi, nagua ja saa, te kuni ni ja Jitoꞌo kuu Jitoꞌo ñundeꞌi yaꞌa. 30Su vini saa, te ja jini guaꞌa san ja vini maa ni, te ni tee ka netniuu jin ni, kuini ka ja vi yuꞌu niꞌnu guaꞌa ni nuu Jitoꞌo Dios ―jiñaꞌa de.

31Te ni ka naa ndiꞌi yuku lino ja kee saꞌun vi cebada, chi inka kuu yoko cebada, te lino yun, chi inka jaa ita. 32Su triu vi centenu, chi tu nagua ni ka ndoꞌo, chi kuee ka jite.

33Te ni ndekuei Moisés nuu oo Faraón kuaꞌankuei de, te vi nani ja ni ka ndejioo de yuꞌu ñuu yun, te ni kaneꞌe Moisés ndaꞌa de ichi nuu oo Jitoꞌo, te ni jinkuiin tajan vi ñiñi, te ña ni kuun ka sau ñuu Egipto. 34Su nuu ni jini Faraón ja ni junkuiin tajan vi ñiñi vi tu ka na sau kuun, te ni ndajiokuiin tuku de ni saꞌa de yika kuechi. Chi ni ka saꞌa ndee de anu de, maa de vi tee ka netniuu jin de. 35Te ni saꞌa ndee ini Faraón, te tu ni jandetu de ja kiꞌinkuei ñayiu Israel, nagua ja ni kaꞌan Jitoꞌo jin maꞌñu sagua Moisés.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index