Search form

Éxodo 9:23

23Te ni skata Moisés yutnu tuu de ichi andivi, te ni saꞌa Jitoꞌo ja ni kuun ñiñi, te vi yeꞌe, te kani tajan ninii ñuu Egipto ja kuun ñiñi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index