Search form

Éxodo 9:28

28Vi kakan taꞌu ni ja jaꞌa san nuu Jitoꞌo, nagua ja na junkani ya tajan vi ñiñi yaꞌa, chi ja ni kuu kuaꞌa ndevaꞌa kuun, te kuandetu san ja kiꞌinkuei ni, te ma junkani ka ña san ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index