Search form

Éxodo 9:35

35Te ni saꞌa ndee ini Faraón, te tu ni jandetu de ja kiꞌinkuei ñayiu Israel, nagua ja ni kaꞌan Jitoꞌo jin maꞌñu sagua Moisés.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index