Search form

Génesis 1:21

21Te ni saꞌa Dios kiti naꞌnu ndevaꞌa ñuꞌu nuu mar vi ndinuu nuu kiti ndute suni ndinuu nuu kiti ndagua.

Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index