Search form

Génesis 1:25

25Te ni saꞌa Dios ndinuu nuu kiti yuku vi kiti tata vi ndinuu nuu kiti ñuu maa nuu ñuꞌu. Te ni ndiaꞌa Dios ja ndiꞌi ja ni saꞌa ya oo guaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index