Search form

Génesis 1:3

3Yun te ni kaꞌan Dios: “Ja na yeꞌe niꞌnu”.

Te ni yeꞌe.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index