Search form

Génesis 1:9

9Te jiñaꞌa tuku Dios: “Ndututu ndiꞌi ndute ni kendoo ichi chii andivi invaa ni nuu, te ndatuu jayichi”.

Te saa ni kuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index