Search form

Génesis 11:2

2Te nuu ni kaya ñayiu, te ni kekuei savai ichi nuu kana nikandii kuaꞌankuei ja ni jinokuei in yoso kaꞌnu nuu nani Sinar, te yun ni ka saꞌa ñui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index