Search form

Génesis 11:30

30Su Sarai, chi tu na seꞌe ña ni oo, chi masu ñaꞌa koo seꞌe kuu ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index