Search form

Génesis 11:9

9Te yun guaa ni jinkonani ñuu yun Babel, chi yun ni sama Jitoꞌo saꞌan ndiꞌi ñayiu, te ndee yun ni jatenuu ña ya ja ni ka jinkoi ninii ñuyiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index