Search form

Génesis 14:12

12Te ja siun ñuu Sodoma yun ni oo Lot sajin Abram, guaa suni ni ka jaka ña tee yun jin maa de vi ndiꞌi tuꞌu ja nevaꞌa de, te kuaꞌankuei jin de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index