Search form

Génesis 14:21

21Yun te jiñaꞌa rey Sodoma nuu Abram:

―Ndataa ni nani ñayiu ni ndakindee ni jian, te kendoo maa ni jin ndiꞌi nagua ni ndaniꞌi ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index