Search form

Génesis 15:5

5Yun te ni kana ña ya yeꞌe, te jiñaꞌa ya:

―Vitna te kondiaꞌa andivi, te kaꞌu kimi ka oo yun nuu ja kundee ron ja kaꞌu ron ti, te saa kuaꞌa ndikin tata ron koo ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index