Search form

Génesis 16:11

11Te suni jiñaꞌa ia jinokuechi nuu Jitoꞌo:

Vitna chi ñuꞌu lulu ron

te kiuu na kaku seyii ron

te xnani ron jin Ismael

chi ni onini Jitoꞌo tnundoꞌo tnaꞌa ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index