Search form

Génesis 16:12

12Chi suchi yun kokuu in tee xeen ndevaꞌa

ja kokaxin tnaꞌa jin ndiꞌi ñayiu.

Te suni ndiꞌi ñayiu vi kondakoo siki,

te ichi xiin ñuu ñani vi tnaꞌi saꞌa ñui ja jinkoi,

jiñaꞌa ia jinokuechi nuu Dios suaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index