Search form

Génesis 16:16

16Te ja oo Abram kuun xiko iñu kuia na ni kaku lulu Agar ja nani Ismael.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index