Search form

Génesis 16:4

4Yun te ni ka nitnaꞌa de jin Agar, te ni jinkuꞌun lului, su nuu ni jini ja ni jinkuꞌun lului, te ni jinkondei saꞌa xiko ñai jin Sarai.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index