Search form

Génesis 16:6

6Yun te jiñaꞌa Abram nuu Sarai:

―Su kuu ka suchi jinokuechi nuu maa ni kui, te maa ni yindaꞌi, te kuu saꞌa maa ni nagua kuini ni jin ―jiñaꞌa de.

Yun te tu ni ojito vaꞌa ka ña Sarai jin Agar, te ña ni kundee ini guaa ni jinoi kuaꞌin.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index