Search form

Génesis 17:21

21Su tratu ja ni saꞌa rin jin ron, chi jin Isaac guaa vi ndasaꞌa jaa jin rin, suchi skaku Sara majino kuia vitna ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index