Search form

Génesis 17:23

23Yun te vi kiuu saa ni tnii Abraham seꞌe de Ismael, te ni jaꞌnde de nuu yiki kuñui vi ndiꞌi teyii ni ka kaku veꞌe de vi tee ka jinokuechi nuu de vi tee ni ndakiꞌin de jin xuꞌun de vi ndiꞌi tuꞌu teyii ja ni ka oo jin de ni chitnuni de nagua ni tatnuni maa ia Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index