Search form

Génesis 17:27

27Te suni kiuu saa ni chitnuni de ndiꞌi teyii ja ka oo veꞌe de, ndiꞌi tee ka jinokuechi nuu de ja ni ka kaku veꞌe maa de vi tee inka tatatnoꞌo ja ni ndakiꞌin de jin xuꞌun de ni ka jinkitnuni jin de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index