Search form

Génesis 18:23

23Yun te ni jintnaꞌa yatni ka ña Abraham jin ia Dios, te jiñaꞌa de:

―¿A kuu ini ni ja vi in ni xnaa ni ndiꞌi ñayiu ndaa jin ñayiu kueꞌe?

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index