Search form

Génesis 18:29

29Yun te ni kaꞌan tuku de inka jichi, te jiñaꞌa de:

―Te nuu saa uu xiko ni ñayiu saꞌa ndaa ka oo.

Te jiñaꞌa ya:

―Ma xnaa rin ñuu yun ja jaꞌa uu xiko ñayiu ndaa yun ―jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index