Search form

Génesis 18:7

7Yun te jino de ni jaꞌan de nuu ka oo isndiki, te ni tnii de in chikeru guaꞌa, te ni tatnuni de nuu musu de ja na vi savaꞌa de ti, te ñama ni ka savaꞌa de ti.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index