Search form

Génesis 19:13

13Chi vi xnaa san ñuu yaꞌa, chi ja ni kuu kuaꞌa ndevaꞌa yika kuechi ñayiu ñuu yaꞌa, guaa vi ja ni kenta ndee nuu Jitoꞌo Dios, te yun guaa ni tetniuu ña ya ja vi xnaa san ―ka jiñaꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index