Search form

Génesis 19:20

20Yatni ni yaꞌa oo in ñuu luluu, te masu jika ja kenta san ja tayuꞌu nuu san, te masu in ñuu kanaꞌa kuu ja vi xnaa ni. Vi saꞌa ni jandiuxi vi kuandetu ni na kiꞌin san ñuu luluu yun nagua ja na kuu kaku niꞌnu san ja ma kuu san ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index