Search form

Génesis 19:23

23Te vi inka ni kaꞌndi nuu nikandii, te ni jinokuei Lot ñuu Zoar.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index