Search form

Génesis 19:7

7Te jiñaꞌa de:

―Jikantaꞌu ndevaꞌa san nuu ndiꞌi ni, vi ñani, ja ma vi saꞌa ni in janeꞌe jayichi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index