Search form

Génesis 2:15

15Te ni jinsiaꞌa ña Jitoꞌo Dios jin teyii nuu ni skute ya yutnu kuii nuu nani Edén ja na koxtaya de nduꞌu tnu vi na koto de tnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index