Search form

Génesis 2:2

2Te ni xndiꞌi Dios tniuu ni saꞌa ya kiuu kuu iñu, guaa kiuu kuu uja ni ndatatu ya jin ndiꞌi ja ni saꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index