Search form

Génesis 2:21

21Yun te ni saꞌa Jitoꞌo Dios ja ni kixin naa ndevaꞌa Adán, te nini kixin de, te ni tau ya in yiki yika de, te ni ndakasi ya jin kuñu nuu ni tau ya yiki yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index