Search form

Génesis 2:22

22Te vi jin yiki yika maa de yun ni tnii Jitoꞌo Dios, te ni saꞌa ya in ñasiꞌi, te ni jiñaꞌa ya nuu de ja vi kokuu nduu jin de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index