Search form

Génesis 2:4

Ndajiokuiin ndakani naxa ni jinkoo ñuyiu

4Yaꞌa kuu yoꞌo ñuyiu vi andivi nuu ni jinkoi, te kiuu yaꞌa ni saꞌa Jitoꞌo Dios ñuyiu jin andivi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index