Search form

Génesis 2:5

5Su chiaꞌan ka saꞌun na in yutnu nana ni ja tu na ndee jite ni in yuku, chi chiaꞌan ka ja skuun Jitoꞌo Dios sau nuu ñuꞌu, ni tu na in tee ni oo ja kutu nuu ñuꞌu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index