Search form

Génesis 2:7

7Yun te ni kiꞌin Jitoꞌo Dios ñuyaka ñuꞌu, te ni saꞌa ya teyii. Ni tiutachi ya xtnii de, te ni niꞌi de ja ni kuu ndakuaan tachi de, te ni kuu de in teyii teku ñuyiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index