Search form

Génesis 2:8

8Te ni skute Jitoꞌo Dios yutnu kuii nuu nani Edén ichi kana nikandii, te yun ni jinsiaꞌa ya teyii ni saꞌa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index