Search form

Génesis 20:10

10Te ni jikan tnoꞌo de Abraham:

―¿Nagua ni ndakani ini ni ja siaꞌa kaa ja ni saꞌa ña ni? ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index