Search form

Génesis 21

Ni kaku Isaac

1Yun te ni nukoto ña Jitoꞌo jin Sara, saa te ni skunkuu tnoꞌo nagua ni kaꞌan ya jin ña. 2Te ni jinkuꞌun seꞌe Sara nuu ni ka kuu nijaꞌnu saꞌun ña, te ni kaku lulu ña jin Abraham nagua kiuu ja ni kaji ia Dios ja kokuu. 3Te ni xnani Abraham lulu ni skaku Sara Isaac.+ 4Te nuu una kiuu ja ni kakui, te ni chitnuni de nuu yiki kuñui, nagua ni tatnuni maa ia Dios. 5Te ja oo Abraham in ciento kuia na ni kaku seꞌe de Isaac. 6Yun te ni kaꞌan Sara: “Vi in ja kuakuo ni saꞌa ña ia Dios, te ndiꞌi ñayiu vi niꞌi tnoꞌo ja ni jinkoo in seꞌo, te suni vi kuaku sii. 7Chi na in ni kaꞌan nuu Abraham ja kuni Sara skaxin in lulu, su vi ndee ni kuu nijaꞌnu saꞌun de, te ni jinkoo in seꞌo jin de”, ni kaꞌan ña.

Ni ndakuantaꞌu ña Abraham jin Agar vi seyii ña Ismael

8Te nuu ni kuu kaꞌnu suchi luluu yun, te ni ndondei ja jaxin, guaa kiuu yun ni saꞌa Abraham in viko kaꞌnu ja siun ni kindee ña Sara jin Isaac. 9Yun te ni jini Sara ja seꞌe Agar ñaꞌa ñuu Egipto yun jin maa Abraham saꞌa kuasun ñai jin Isaac. 10Te yun guaa jiñaꞌa ña nuu Abraham:

―Skunu ni ñaꞌa jinokuechi nuo yaꞌa jin seꞌe ña, te na kiꞌinkuei ña, chi tu na tniuu seꞌe ña ja koteꞌnde sagua ja ka nevaꞌo ja vi saꞌa jajin jin seꞌe san Isaac ―jiñaꞌa ña.

11Su ja siun ni kaꞌan ña, guaa ni tnaꞌu ndevaꞌa ini Abraham ja jaꞌa seꞌe de Ismael. 12Yun te jiñaꞌa ia Dios nuu Abraham:

―Ma kotnaꞌu ini ron ja jaꞌa seyii ron ni ja jaꞌa ñaꞌa jinokuechi nuu ron jian. Konini tnoꞌo kaꞌan Sara te saꞌa ron, chi Isaac kokuu yua ndiꞌi tatatnoꞌo ron ja vi kondiso sivi ron. 13Te suni seꞌe ñaꞌa jinokuechi nuu ron jian, chi saꞌa rin ja neꞌui kee in ñuu kaꞌnu, chi tatatnoꞌo ron kui ―jiñaꞌa ya.

14Yun te neꞌe ndevaꞌa ni ndakoo Abraham, te ni jiñaꞌa de xtaa vixin vi in ñii ñuꞌu chitu ndute ni skuiso ña de jin Agar, te ndakuñaꞌa de seyii ña yun, te ni ndakuantaꞌu ña de. Yun te ni kee ña kuaꞌan ña ja ni ojika ndaꞌu ña nuu ñuꞌu teꞌa nuu tu na veꞌe oo ja nani Beerseba. 15Te nuu ni ndiꞌi saꞌun ndute ñuꞌu nuu ñii yindaꞌa ña yun, te ni jinkakin ña suchi yii yun chii ndaꞌa in yutnu ndoko. 16Te ni kujioo jika ña nuu katui yun, chi ni ndakani ini ña:

―Su vi ma kunio te na kuu seyio ―ni kaꞌan ña.

Te ni jinkoo jika ña nuu katui. Te ja siun ni kuu jika ña, guaa ni kana ndaꞌi jai. 17Yun te ni jini ia Dios ja kana jai ndaꞌi, te ni kana ia jinokuechi nuu ya ndee andivi jin Agar, te jiñaꞌa ya:

―¿Nagua ndoꞌo ron Agar? Ma koyuꞌu ron, chi ja ni jini ia Dios ja kana suchi yii jian guaa ndee nuu oi jian. 18Ndakoo te manukuakai kindaꞌa tnui, chi saꞌa rin jin in ñuu kaꞌnu ―jiñaꞌa ya.

19Yun te ni saꞌa ia Dios ja ni nune nuu ña, te ni jini ña in poso nuu ñuꞌu ndute, ni jaꞌan ña te ni ndachitu ña ñii yun ndute, te ni skoꞌo ña suchi yii yun, te ni ndaniꞌi ndei. 20Te ni jito ña ia Dios jin suchi yii yun, guaa ndee nuu ni kuu kaꞌnui, te yun ni jinkoi ñuꞌu teꞌa nuu tu na veꞌe kaa, te ni ojaꞌni kiti yuku jin kuji. 21Ni oi ñuꞌu teꞌa nuu nani Parán, te ni nduku nanai in ñaꞌa ñuu Egipto ja ni jaka tnaꞌa jin.

Ni ka saꞌa Abraham in tratu jin Abimelec

22Te vi maa tiempu saa ni ka kaꞌan Abimelec vi Ficol, tee kuu nijaꞌnu nuu soldado de jin Abraham, te ka jiñaꞌa de:

―Ia Dios oo jin ni, te suu maa ya chituu ña jin ndiꞌi tniuu saꞌa ni. 23Te yun guaa kee yuꞌu ni vitna nuu ia Dios ja ma saꞌa ña ni ni in jakueꞌe jin san ni jin seꞌe san, te vi ni jin señani san, chi saꞌa ña ni in javaꞌa jin san vi jin ñuu nuu ni oo ni na ni saꞌa ña san in javaꞌa jin ni ―ka jiñaꞌa de.

24Te jiñaꞌa Abraham:

―Kee yuꞌu san nuu ia Dios nuu saa ―jiñaꞌa de.

25Su yun te ni kaꞌan kuechi de nuu Abimelec ja ni ka kindee ndevaꞌa tee ka jinokuechi nuu de in poso ndute ja ni savaꞌa maa de. 26Te jiñaꞌa Abimelec:

―Tu jini san ndee tee kuu ja ni saꞌa siun, te ni maa ni, tu ni kaxtnoꞌo ni, te ni tu ndee ni niꞌi tnoꞌo san guaa ndee vitna saa ni jini san ja kaꞌan ni ―jiñaꞌa de.

27Yun te ni tnii Abraham ndikachi vi isndiki siꞌi, te ni jiñaꞌa de ti nuu Abimelec, te nduu de ni ka kendoo tratu yun. 28Su yun te ni saꞌa siin Abraham uja ka lelu siꞌi neꞌu ndikachi de. 29Te ni jikan tnoꞌo ña Abimelec jin Abraham:

―¿Naxa kei ja ni saꞌa siin ni uja ka lelu ndoo yaꞌa? ―jiñaꞌa de.

30Yun te jiñaꞌa Abraham:

―Nagua ja taa san ndi uja lelu ndoo yaꞌa jin ndaꞌa maa san ja na kokuu in seña ja kondakaꞌan ni ja maa san ni jate poso yaꞌa ―jiñaꞌa de.

31Te yun guaa ni jinkonani yun Beerseba,+ chi yun ni ka kee yuꞌu nduu de nuu ia Dios. 32Te nuu ni ndiꞌi ja ni ka saꞌa de tratu Beerseba yun, te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de ja ni ka ndajiokuiin Abimelec jin Ficol tee tatnuni nuu soldado de ñuu filisteo. 33Te Beerseba yun ni xtee Abraham in tnu tamarisco, te yun ni ndakakuneꞌe de sivi Dios, ia teku nikuii nikani. 34Te naꞌa ndevaꞌa ni oo Abraham ñuu ñayiu filisteo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index