Search form

Génesis 21:2

2Te ni jinkuꞌun seꞌe Sara nuu ni ka kuu nijaꞌnu saꞌun ña, te ni kaku lulu ña jin Abraham nagua kiuu ja ni kaji ia Dios ja kokuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index