Search form

Génesis 21:25

25Su yun te ni kaꞌan kuechi de nuu Abimelec ja ni ka kindee ndevaꞌa tee ka jinokuechi nuu de in poso ndute ja ni savaꞌa maa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index