Search form

Génesis 21:27

27Yun te ni tnii Abraham ndikachi vi isndiki siꞌi, te ni jiñaꞌa de ti nuu Abimelec, te nduu de ni ka kendoo tratu yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index