Search form

Génesis 21:32

32Te nuu ni ndiꞌi ja ni ka saꞌa de tratu Beerseba yun, te ni ka ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa de ja ni ka ndajiokuiin Abimelec jin Ficol tee tatnuni nuu soldado de ñuu filisteo.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index