Search form

Génesis 22

Ni jikan ia Dios nuu Abraham ja soko de seyii de nuu ya

1Te nuu kuee ka ja ni kuu siun, te ni jito tnuni ña ia Dios jin Abraham, te ni kana sivi ña ya:

―Abraham.

Te jiñaꞌa de:

―Yaꞌa oo san.

2Te jiñaꞌa ia Dios:

―Vitna te kuaka invaa seyii ron Isaac, suchi kutoo ndevaꞌa ron jian, te kuaꞌan jin ndee nuu nani Moriah, te yun soko ron jin nuu rin in nuu tinduu ja kaxtnoꞌo maa rin ―jiñaꞌa ya.

3Yun te neꞌe ndevaꞌa ni ndakoo Abraham, te ni ndachiꞌi de tei mentu de, te ni taꞌu de tutnu ni skuiso de ti ja kai nuu altar yun, te ni jaka de uu tee ka jinokuechi nuu de vi seyii de Isaac, te ni kekuei de ja kuaꞌankuei de nuu ni tatnuni ia Dios. 4Te ndee kiuu kuu uni saa ni jini Abraham ja nukuiin tinduu yun guaa ndee jika. 5Yun te jiñaꞌa Abraham nuu tee ka jinokuechi nuu de:

―Yaꞌa ni vi kondetu ni jin mentu yaꞌa, te na kiꞌinkuei san jin suchi yii yaꞌa ndee sukun yun na vi chiñuꞌu san ia Dios, te saa na vi ndajiokuiin san ―jiñaꞌa de.

6Yun te ni kiꞌin Abraham tutnu ja kai nuu altar yun, te ni skuiso de seꞌe de Isaac, te kiꞌin de yuchi vi ñuꞌu, te kuaꞌankuei de jin. 7Yun te ni kaꞌan Isaac jin tatai Abraham, te jiñaꞌi:

―Tata.

―Joi. ¿Naxa kaꞌan ron, vi seꞌe? ―jiñaꞌa de.

Te jiñaꞌi:

―Yaꞌa ka neo ñuꞌu vi tutnu, su lelu ja vi soko nuu ia Dios, ¿ndenu oo ti? ―jiñaꞌi.

8Te jiñaꞌa Abraham:

―Naꞌa maa Dios ja taa ya lelu ja vi soko, vi seyii ―jiñaꞌa de.

Vi ka ndatnoꞌo de, te ka jika de jin kuaꞌankuei de.

9Te nuu ni jinokuei de jin nuu ni kaꞌan ia Dios, te ni saꞌa de in altar yun, te ni savaꞌa de tutnu nagua kiuu ñuꞌu, te ni juꞌni de seꞌe de Isaac, te ni sonee de jin siki tutnu nuu altar yun. 10Te ni xtaa Abraham yuchi yun ja kaꞌnde de sukun seꞌe de. 11Yun te ni kana ia jinokuechi nuu Dios ndee andivi, te jiñaꞌa ya:

―¡Abraham! ¡Abraham!

―Jui. Yaꞌa oo san ―jiñaꞌa de.

12Te jiñaꞌa ia jinokuechi yun:

―Ma kaꞌni ron seꞌe ron, chi vitna te ni jini ndandaa rin ja yuꞌu niꞌnu ron ia Dios, chi vini oo anu ron ja soko ron invaa seyii ron ―jiñaꞌa ya.

13Yun te ni ndanenuu Abraham ichi yata de, te ni jini de in karneru ja ñunenu ndiki ti nuu in yutnu tindiki. Ni jaꞌan de te ni tnii de karneru yun, te ni soko de ti nuu ia Dios nuu tniuu seꞌe de. 14Te ni xnani Abraham tinduu yun nuu taa maa Jitoꞌo. Te yun guaa vi saa ni jinkonani guaa ndee kiuu vitna: Tinduu nuu taa maa Jitoꞌo. 15Yun te kana tuku ia jinokuechi nuu Dios jichi kuu uu jin Abraham ndee andivi, 16te jiñaꞌa ya:

―Kachi Jitoꞌo Dios: “Ni kee yuꞌu rin jin nuu maa rin ja siun vi ni jandetu ron ja soko ron nuu rin invaa seyii ron. 17Te yun guaa saꞌa vii saꞌa vaꞌa ña rin jin ron, te skaya kuakuaꞌa rin ndikin tata ron na kuinio kimi axi na kuinio ñuti yuꞌu ndute mar, saa kuaꞌi vi kaya te vi kindee tatatnoꞌo ron ñuu nuu ka oo ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin. 18Te jin maꞌñu sagua ndikin tata ron, te vi koo vii vi koo vaꞌa ndiꞌi ñayiu ja vi jinkoo taka ñuu nii ñuyiu, chi ni jantnoꞌo ron tnoꞌo ni kaꞌan rin”, kachi ya ―jiñaꞌa ia jinokuechi yun.

19Yun te saa ni ndajino Abraham nuu ka oo tee ka jinokuechi nuu de, te ni ka ndakuaka tnaꞌa de ja kuanoꞌokuei de Beerseba, te yun ni oo Abraham ñuu Beerseba yun.

Ñayiu yaꞌa ni ka okuu tnaꞌa kuikin Rebeca

20Yun te nuu ni yaꞌa ndiꞌi yaꞌa, te ni niꞌi tnoꞌo Abraham ja suni ka oo seꞌe ñani de Nacor jin Milca. 21Te suchi xtnañuꞌu nani Uz, te yun saa ni kaku ñani nani Buz, yun te saa ni kaku suchi nani Kemuel ja ni okuu yua Aram. 22Saa te ni kaku Quesed vi Hazo vi Pildas vi Jidlaf vi Betuel. 23Te Betuel ni okuu yua Rebeca. Tee yaꞌa ni ka okuu ndi una seyii Milca jin Nacor, ñani Abraham. 24Te suni ni oo seꞌe de jin Reúma, inka ñaꞌa ja ni jaka tnaꞌa jin de, te sui ka nani Teba vi Gaham vi Tahas vi Maaca.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index