Search form

Génesis 23:1

Ni ndakiꞌin Abraham ñundeꞌi Efrón ja ni tayuꞌu de Sara

1Te in ciento oko uja kuia ni oteku Sara ñuyiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index