Search form

Génesis 23:12

12Yun te ni jinkindei tuku Abraham nuu ndiꞌi ñayiu ñuu yun,

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index