Search form

Génesis 23:7

7Yun te ni ndakoo Abraham, te ni jinkindei de nuu ñayiu ka kuu tatatnoꞌo Het.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index