Search form

Génesis 24:19

19Te nuu ni ndiꞌi ni jiꞌi de ndute yun, te jiñaꞌi:

―Suni na tau san ndute vi koꞌo kameyu ni, vi xtoo, vi guaa ndee na vi ndutu chii ti ―jiñaꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index