Search form

Génesis 24:31

31Te jiñaꞌa Labán:

―Neꞌe ni na kiꞌon, chi tee ni saꞌa vii ni saꞌa vaꞌa ña Jitoꞌo kuu ni, te nuu ja ni kenta ni, ¿te nau ja oo ni yeꞌe? Te ja ni june san veꞌe nuu ndoo ni, suni ja ni june san nuu vi koo kameyu ni ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index